domingo, 26 de septiembre de 2010

CONTINUA LA NOSTRA LLUITA CONTRA NOU MIL·LENI


Des de EU de Catarroja hem presentat al·legacions al PLA TERRITORIAL DE PROTECCIÓ DE L’HORTA DE VALÈNCIA (PATPHV), com ja varem dir en el seu moment no es sembla creible este Pla si no comtempla la paralització de Nou Mil·leni, per a nosaltres es fonamental la lluita contra eixe projecte que constitueix la destrucció del poble.

A LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AIGUA, URBANISME I HABITATGE


Rosa Pérez Garijo,actuant en el seu propi nom i dret i com a portaveu del grup municipal de Catarroja, Esquerra Unida- Els Verds, IR, davant la formulació per eixa Conselleria del document PLA TERRITORIAL DE PROTECCIÓ DE L’HORTA DE VALÈNCIA (PATPHV), formula les següents

AL·LEGACIONS

1. Em mostre disconforme en línies generals amb els enfocaments, valoracions i continguts del document exposat al públic, així com respecte del Pla de Participació Pública. No s'han donat facilitats a les entitats i associacions participants per a fer front no ja als costos de reproducció i examen dels documents del PATPHV, sinó per a sufragar la redacció d'informes i propostes alternatives, tampoc per a la difusió de les seues pròpies reflexions, extrems tots ells que hagueren ajudat a incrementar en termes quantitatius i de profunditat el debat i redundat en majors cotes de consens social.

2. Tant en la diagnosi com en les propostes d’actuació, el PATH adoleix d’una comprensió de l’horta en la seua complexitat, la qual cosa explica la major part de les insuficiències i debilitats del Pla.

3. Denúncie l’absència de moratòria o, com menys, de l'adopció pel Consell d'una suspensió cautelar de llicències i acords aprovatoris de Programes (PAI).

4. El PATPHV no preveu “obligar” els ajuntaments afectats a protegir l’horta; tan sols fa recomanacions, amb la qual cosa la voluntat de protecció i la protecció efectiva queda en mans de cada ajuntament, convertint la norma en paper mullat. El PATHPHV no pot convertir-se en una coartada amb la que legitimar planejaments, actuacions o decisions locals de rang inferior.

5. L'àmbit territorial que planteja el PATPHV és insuficient. El PATPHV limita el seu diagnòstic i propostes d'intervenció al conjunt de les terres regades per les 7 sèquies històriques del Túria més la Séquia Real de Moncada, si bé inclou al sud algunes terres veïnes amb valors significatius. Caldria incloure indrets identificats com a sòl de molt alta capacitat agrològica en la pròpia cartografia temàtica de la Generalitat.

6. La vocació sectorial i d'orientació bàsicament paisatgística del diagnòstic i de les orientacions de futur que propugna el document proposat eludixen la identificació de responsabilitats en les decisions polítiques i econòmiques que han contribuït de manera decisiva a la destrucció de l'Horta. Així, el PATPHV evita, de manera deliberada, afrontar les qüestions fonamentals relatives a criteris i prioritats per a l'ocupació i usos del sòl per a les infraestructures, equipaments, vivendes i activitats, l'ordenació i control del creixement urbà o la mobilitat metropolitana, entre altres temes clau per a la planificació i ordenació sostenible de la comarca.

7. El PATPHV assumeix com a propi un mapa d’infrastructures viàries futures clarament incompatible amb la protecció i sostenibilitat de l’horta.

8. Al PATPHV es contenen línies excessivament generalistes en relació a la importància de l’activitat agrícola, com principal garantia necessària per a la pervivència de l’espai a progegir.

9. El PATPHV preveu la creació d’un Ens Gestor manifestament carent d’autoritat reial per a la coordinació de polítiques territorials i urbanístiques.

10. Al PATPHV existeix una absoluta imprevisió de recursos materials i financiers per dur-lo a cap, o dels mitjans o formes d’obternir-los.

En raó d’allò anteriorment exposat, per la present

S O L · L I C I T E :

PRIMER.-Que, en tant es du a terme la tramitació del PATPHV i fins a la publicació de la seua aprovació definitiva, es declare una moratòria amb suspensió de llicències i d'acords d'aprovació de Programes d'Actuació Integrada i la resta de decisions urbanístiques que puguen comprometre les seues determinacions en els àmbits afectats, així com un estricte control sobre totes les actuacions que, directament o indirecta, puguen suposar una disminució del sòl No Urbanitzable catalogat com de valor agrícola.

SEGON.-Que les proteccions del Pla afecten totes les àrees d'horta actualment existents qualificades amb valor paisatgístic alt, molt alt i màxim, així com totes les àrees agrícoles que disposen de sòl de la màxima qualitat. Que el sistema d'espais oberts de l'àrea metropolitana de València incorpore també aquelles àrees que encara que no reben aigua de les séquies del Túria, estan constituïdes per zones agrícoles de caràcter històric, també de la màxima qualitat, com ara l’àrea de Nou mil·leni a Catarroja o l’horta del Safranar a Torrent.

TERCER.-Que el PATPHV que promou la Generalitat revise la seua pròpia definició i amplie el seu objecte fins a aconseguir una dimensió integrada, en els termes de la pròpia LOTPP, dissenyant una estratègia territorial per a eixe àmbit des d'una perspectiva de coordinació superior de les polítiques sectorials de les diverses administracions amb incidència territorial (infraestructures, mobilitat, vivenda, etc.), definint al temps les mesures urbanístiques i programes d'actuació necessaris per a complir la finalitat d'ordenació i protecció efectiva de l'Horta.

QUART.-La reconsideració de les actuals reserves d'infraestructures viàries i de transport contingudes en el PATPHV i la incorporació al mateix d'un complet estudi de mobilitat i infraestructures metropolitanes, amb la seua corresponent avaluació ambiental, que servisca de base a l'adopció consensuada de les reserves de sòl per a les infraestructures degudament justificades.

CINQUÈ.-La desaparició de les mateixes “reserves d’estudi” que planteja el PATPHV i amb les que s’està camuflant la debilitat de partida del Pla que no afronta les greus situacions de reclassificació que requerixen d’una política territorial decidida que aquest Pla renuncia a abordar, posant en qüestió la seua pròpia eficàcia normativa supramunicipal.

SISÈ.-Que el PATPHV adopte mesures concretes de foment de l’activitat agrícola, com ara la posada en producció de terres agrícoles ara abandonades, la reorientació de la inversió cap a l'agricultura biològica, la creació d'una escola de capacitació en tècniques agrícoles tradicionals a l'Horta Nord, la creació d'una o diverses denominacions d'origen pròpies i la millora de les estructures de comercialització, a fi de millorar les rendes del sector.

SETÈ.-La creació d'un vertader Ens supramunicipal amb competències efectives de direcció i coordinació en matèria territorial que servisca a més com a element clau d'un model de governament territorial basat en la participació i control ciutadà.

VUITÈ.-Un pla de viabilitat economicofinancera per al PATPHV, que incorpore compromisos efectius, així com la creació i posada en funcionament d'un Fons Autonòmic de Compensació Interterritorial que servisca als objectius de correcció dels desequilibris territorials i socioeconòmics, així com a la redistribució dels costos de la sostenibilitat.

Catarroja a 23 de setembre de 2010

Rosa Pérez Garijo

1 comentarios:

 1. Darrere de tu

  O, hauria de dir 'al teu costat', Rosa?
  Havia de prescindir-ne, potser, de constatar ací la meua opinió, però, si més no, vull deixar caure unes gotetes del meu sentiment:
  “CONTINUA LA LLUITA CONTRA EL NOU MIL.LENNI” m'ha fet goig llegir-lo. Perquè ve en el teu blog i des d'Esquerra Unida, perquè cal fer-li algun adob, rentar i planxar el llençol que cobreix i encobreix -entre altres interessos- el terrible fantasma del Nou Mil.lenni a Catarroja.

  I perquè en este punt, en este lloc alhora estimat i estrany que és Catarroja,
  cal que, de tant en tant, ens desperten y ens recorden què i on està l'esquerra.

  Per això, m'ha fet goig. I per la resta de raons que tu ja saps. Una abraçada.

  Espai confús

  ResponderEliminar

Get the latest updates from us for free