miércoles, 22 de septiembre de 2010

PLENO EXTRAORDINARIOEn el pleno de hoy el Ayuntamiento ha aceptado la cesión del antiguo centro de formación profesional ubicado en el polideportivo, en el siguiente punto del orden del día se ha decidido cambiar el uso de educacional a deportivo. La intención es construir pistas de padel. EU ha propuesto no cambiar el uso y transformar el centro en una escoleta infantil municipal, no es que EU esté en contra del padel, ese deporte tan de moda gracias a Aznar, sino que creemos que es más útil para Catarroja la escoleta municipal que es muy necesaria para nuestro municipio. El resultado ha sido que nos hemos quedado solos con la propuesta mientras todos los demás grupos han votado a favor de las pistas de padel. Cuando EU goberna ya realizó la propuesta pero en aquel momento no existían espacios, una lástima que ahora que lo había se haya perdido la ocasión.

Otra propuesta de EU ha sido la probación de una moción rechazando la ubicación del cementerio nuclear en la población valenciana de Zarra, no se ha podido votar al ser el pleno extraordinario pero nuestra propuesta ya está en el Ayuntamiento y esperamos que nuestro pueblo DIGA NO AL CEMENTERIO NUCLEAR.

MOCIÓ PEL TANCAMENT DE LES CENTRALS NUCLEARS I CONTRA LA UBICACIÓ DEL MAGATZEM NUCLEAR A ZARRA

Rosa Pérez Garijo, Portaveu del Grup Municipal d'EUPV en Catarroja en nom i representació del mateix, mitjançant el present escrit, i en ús de les atribucions que li confereix el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (aprovat por Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembre), eleva al Ple de la Corporació per al seu debat.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El 4 de març de 2010, les cinc organitzacions ecologistes d’àmbit estatal: Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace,SEO/BirdLife y WWF, han mostrat el seu "rebuig a qualsevol cementeri nuclear fins que no hi haja un calendari de tancament progressiu però urgent del parc nuclear espanyol".
Aquestes organitzacions ecologistes assenyalen que el cementiri nuclear, el Magatzem Temporal Centralitzat, ATC, és un pegat temporal per a gestionar els residus radioactius d’alta activitat generats en les centrals nuclears, perillosos durant cent de milers d’anys. L’ATC sols funcionarà durant 60 anys quedant en l’aire què passarà amb eixos residus ja que ningú pot garantir que per aleshores estiguen disponibles sistemes viables ecològicament i acceptables socialment. Segons aquestes organitzacions totes les opcions dels residus radioactius d’alta activitat proposades per la indústria nuclear plantegen seriosos inconvenients. L’eliminació segura i no contaminant dels residus radioactius segueix sent una hipòtesi. Per tant, aplicant el principi de precaució, mentre no existeisca solució definitiva per als residus d’alta activitat provocats per les empreses de generació elèctrica, la gestió responsable d’aquestos residus passa necessàriament per detindre la seua producció, amb un calendari de tancament, progressiu però urgent, de les centrals nuclears.
El tancament de les centrals nuclears és clau per poder implantar a gran escala les energies renovables.
L’ATC espantarà les activitats productives que generen veritable desenvolupament humà, com l’agricultura, la ramaderia, el turisme rural, els productes de qualitat que donen lloc a les denominacions d’origen, la xicoteta mitjana empresa,etc. Aquest fenomen ja passà amb el magatzem cordovès de El Cabril.
Tots els municipis amenaçats per la construcció del cementiri nuclear: Albalá(Cáceres), Ascó (Tarragona), Congosto de Valdivia (Palencia), Melgar deArriba y Santervás de Campos (Valladolid), Torrubia (Soria), Villar deCañas (Cuenca), Yebra (Guadalajara) y Zarra (Valencia), han estat oferits pels seus alcaldes sense contar amb l’opinió del veïnat ni de les Comunitats Autònomes.
ACORDS
Per tot això, el Ple ACORDA:

-Instar al Govern d’Espanya, a l’elaboració d’un calendari de tancament de totes les centrals nuclears, determinant la quantitat total de residus a produir fins la data final d’aquest calendari, i actuant en conseqüència.

-Refusar la instal·lació de l’ATC a la població de Zarra.

-Recolzar al conjunt de les organitzacions que estan treballant per impedir la instal·lació del magatzem nuclear al municipi de Zarra.

-Enviar una còpia a:

Al Ministre d’Indústria i Energia.

Al President de la Generalitat Valenciana.

Als Portaveus dels Grups Parlamentaris a les Corts Valencianes.

A l’Alcalde de Zarra.

0 comentarios:

Publicar un comentario

Get the latest updates from us for free